Đăng ký

Bài 3 trang 156 SGK Toán 5

Đề bài

Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1l = 1dm3)

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?

Hướng dẫn giải

- Tính thể tích của bể = chiều dài x chiều rộng x chiều cao.

- Tính thể tích nước đang có trong bể = thể tích của bể : 100 x 80.

- Đổi thể tích sang đơn vị đề-xi-mét khối sau đó đổi sang đơn vị lít.

- Tính diện tích đáy bể = chiều dài x chiều rộng.

- Chiều cao mực nước = thể tích nước trong bể : diện tích đáy.

Lời giải chi tiết

Thể tích của bể nước là:

         4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

Thể tích của phần bể có chứa nước là:

        30 : 100 x 80 = 24 (m3)

 24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

Diện tích đáy của bể là:

         4 x 3 = 12 (m3)

Chiều cao mức nước chứa trong bể là:

        24 : 12 = 2 (m)

                                              Đáp số: a) 24000 lít ; b) 2m.

shoppe