Đăng ký

Bài 2 trang 156 SGK Toán 5

Đề bài

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

Hướng dẫn giải

- Tính chiều rộng = chiều dài × \(\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

- So sánh diện tích gấp 100m2 bao nhiêu lần?

- Số ki-lô-gam thóc thu được = 60kg × số lần diện tích gấp 100m2  

Lời giải chi tiết

Chiều rộng của thửa ruộng là:

         \(150 × \dfrac{2}{3} = 100\) (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

         \(150 × 100 = 15000\) (m2)

\(15000\) m2 gấp \(100\) m2 số lần là:

        \(15000 : 100 = 150\) (lần)

Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

        \(60 × 150 = 9000\) (kg)

\(9000\) kg = \(9\) tấn

                                Đáp số: 9 tấn.

shoppe