Đăng ký

Bài 3 Trang 154 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     - Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

     - Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng tăng. Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng.

     - Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bề mặt, tốc độ phản ứng tăng.

     - Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.