Đăng ký

Bài 1 Trang 143 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Tùy theo phản ứng mà vận dụng theo một, một số hay tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng.

     Vì vậy, chúng ta chọn C.