Đăng ký

Bài 2 Trang 153 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Một số phản ứng nhanh và phản ứng chậm quan sát được trong thực tế là:

- Phản ứng nhanh:

+ Phản ứng cháy của \(C_2H_2\) trong đèn xì oxi - axetilen:

          \(C_2H_2+\dfrac{5}{2}O_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2CO_2+H_2O\)

+ Phản ứng giữa hai dung dịch \(AgNO_3\) và \(NaCl\):

          \(AgNO_3+NaCl \rightarrow AgCl \downarrow+NaNO_3\)

- Phản ứng chậm:

+ Sắt phản ứng với oxi trong không khí ẩm:

           \(4Fe+3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3\)

+ Hiện tượng lên men rượu:

           \(C_6H_{12}O_6 \overset{lên men}{\rightarrow} 2C_2H_5OH +2CO_2 \uparrow\)

           glucozơ