Đăng ký

Bài 5 Trang 154 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch \(H_2SO_4\) 4M ở nhiệt độ thường xảy ra phản ứng hóa học:

          \(Zn+H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4+H_2 \uparrow\)

     a. Thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột: Tốc độ phản ứng tăng vì đã tăng diện tích tiếp xúc.

     b. Thay dung dịch \(H_2SO_4\) 4M bằng dung dịch  \(H_2SO_4\) 2M: Tốc độ phản ứng giảm do giảm nồng độ.

     c. Thực hiện nhiệt độ ở phản ứng cao hơn (khoảng \(50^0 C\)): Tốc độ phản ứng tăng.

     d. Dùng thể tích dung dịch  \(H_2SO_4\) 4M gấp đôi: Tốc độ phản ứng không thay đổi vì nồng độ chất phản ứng không đổi.