Đăng ký

Bài 3 trang 121 SGK Toán 5

Đề bài

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Hướng dẫn giải

Cách 1: Thể tích hòn đá = tổng thể tích hòn đá và nước - thể tích nước trong bể = thể tích hình hộp chữ nhật có các kích thước 10cm, 10cm, 7cm - thể tích hình hộp chữ nhật có các kích thước 10cm, 10cm, 5cm.

Cách 2: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 - 5 = 2 (cm). Từ đó áp dụng công thức tính thể tích V = a x  b x c  (a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật) ta tìm được thể tích hòn đá.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Thể tích nước trong bể là:

      10 x 10 x 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và hòn đá là:

      10 x 10 x 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

      700 – 500 = 200 (cm3)

Cách 2:

Chiều cao của mực nước dâng lên là:

       7 – 5 = 2 (cm3)

Thể tích nước dâng lên là:

      10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Thể tích nước dâng lên chính là thể tích hòn đá.

                                                         Đáp số: 200 cm3

shoppe