Đăng ký

Bài 2 trang 121 SGK Toán 5

Đề bài

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Hướng dẫn giải

Chia khối gỗ thành các hình hộp chữ nhật nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo công thức  V = a x  b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật), từ đó suy ra thể tích khối gỗ ban đầu.

Lời giải chi tiết

Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và Bnhư hình dưới đây:

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật A là:

        12 - 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật A là: 

         8 x 6 x 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình chữ nhật B là:

         15 x 6 x 5 = 450 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

        240 + 450 = 690 (cm3)

                         Đáp số: 690cm3

shoppe