Đăng ký

Bài 2 trang 84 SGK Toán 5

Đề bài

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi  xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu)

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

 

125

 

110

 

88

 

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

 

125

 

110

 

88

 

 

Hướng dẫn giải

Tính 69% của 100kg ta lần lượt ấn các phím:  1 0 0 x 6 9 % = . Khi đó trên màn hình xuất hiện kết quả 6 9. Ta ghi kết quả vào bảng. 

Làm tương tự với các câu khác.

Lời giải chi tiết

Sử dụng máy tính bỏ túi ta thu được kết quả như sau: 

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

103,5

125

86,25

110

75,9

88

60,72

Thóc (kg)

Gạo(kg)

100

69

150

103,5

125

86,25

110

75,9

88

60,72

shoppe