Đăng ký

Bài 2 trang 71 SGK Toán 5

Đề bài

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

- Tính cân nặng của 1 lít dầu = cân nặng của 4,5 lít dầu : 4,5.

- Tính cân nặng của 8 lít dầu = cân nặng của 1 lít dầu x 8.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt: 4,5l dầu:       3,42kg

               8l dầu: ........kg?

1l dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là: 

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

                              Đáp số: 6,08kg

shoppe