Đăng ký

Bài 1 trang 71 SGK Toán 5

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) \(19,72 : 5,8\);                        b) \(8,216 : 5,2\);

c) \(12,88 : 0,25\);                      d) \(17,4 : 1,45\).

Hướng dẫn giải

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

 

shoppe