Đăng ký

Bài 2 trang 49 - Sách giáo khoa Hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng và cho biết trong các phản ứng, P có tính khử hay tính oxi hóa.

\(2\overset{0}{P} + \dfrac{5}{2}O_2 \rightarrow \overset{+5}{P}_2O_5 \)                          P có tính khử

\(\overset{0}{P} + \dfrac{3}{2}Cl_2 \rightarrow \overset{+3}{P}Cl_3\)                           P có tính khử

\(2\overset{0}{P} + 3S \rightarrow \overset{+3}{P}_2S_3\)                              P có tính khử

\(2\overset{0}{P} + 5S \rightarrow \overset{+5}{P}_2S_5\)                              P có tính khử

\(2\overset{0}{P} + 3Mg \rightarrow Mg_3\overset{-3}{P_2}\)                        P có tính oxi hóa

\(6\overset{0}{P} + 5KClO_3 \rightarrow 3\overset{+5}{P_2}O_5 +5KCl\)     P có tính khử

 

 

Tags