Đăng ký

Bài 1 trang 49 - Sách giáo khoa Hóa 11

Những điểm khác nhau về tính chất vật lí giữa P trắng và P đỏ. Trong điều kiện P trắng chuyển thành P đỏ và ngược lại.

- P trắng là chất rắn trong suốt màu trắng, P đỏ là chất bột màu đỏ.

- P trắng dễ nóng chảy ( \(44,1^0C\)), P đỏ khó nóng chảy.

- P trắng không tan trong nước, P đỏ dễ hút ẩm và chảy rữa.

- Khi nung nóng ở \(250^0C\) và không có không khí, P trắng chuyển thành P đỏ.

- Khi nung nóng không có không khí, P đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi đó ngưng tụ lại thành P trắng

Tags
shoppe