Đăng ký

Bài 2 trang 47 (Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân) SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1654m2 = …ha

b) 5000m2 = ….ha

c) 1ha = …km

d) 15ha  =…km2

Hướng dẫn giải

a) 1654m2= \( \dfrac {1654}{10000}\) ha= 0,1654 ha

b) 5000m2 = \( \dfrac {5000}{10000}\) ha =  0,5 ha

c) 1ha = \( \dfrac {1}{100}\) km= 0,01 km2

d) 15ha = \( \dfrac {15}{100}\) km=0,15 km2

shoppe