Đăng ký

Bài 1 trang 47 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) \( 56dm^2= …m^2\)                    b) \(17 dm^2 23cm^2= ….dm^2\);

c) \(23 cm^2 = …dm^2\)                  d) \(2 cm^2 5mm^2 =…cm^2\)

Hướng dẫn giải

a) \( 56dm^2={{56} \over {100}}m^2= 0,56m^2\);

b) \(17 dm^2\;23cm^2=17{{23} \over {100}}dm^2\)\(= 17,23 dm^2\);

c) \(23 cm^2 ={{23} \over {100}}dm^2= 0,23dm^2\);

d) \(2 cm^2 \;5mm^2 =2{5 \over {100}}c{m^2}= 2,05 cm^2\).

shoppe