Đăng ký

Bài 2 Trang 162 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Câu C đúng. Vì chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch với số lần bằng nhau. Do vậy, chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học hay không làm nồng độ các chất trong cân bằng biến đổi.