Đăng ký

Bài 1 Trang 162 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học là ý đúng.

     Vì vậy chúng ta chọn C.

shoppe