Đăng ký

Bài 6 Trang 163 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Xét cân bằng:

\(C(r)+H_2O(k) \overset{\leftarrow}{\rightarrow} CO(k)+H_2(k)\)         \(\Delta H>0\)     (1)

a. Tăng nhiệt độ: cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận.

b. Thêm lượng hơi nước vào: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

c. Thêm \(H_2\) vào: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

d. Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống: cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.

e. Dùng chất xúc tác: không làm chuyển dịch cân bằng.

Xét cân bằng:

\(CO(k)+H_2O(k) \overset{\leftarrow}{\rightarrow} CO_2(k) +H_2(k)\)       \(\Delta H<0\)      (2)