Đăng ký

Bài 2 trang 131 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 năm = ...tháng                         b) 3 giờ = ...phút

4 năm 2 tháng = ...tháng                     1,5 giờ = ...phút

3 năm rưỡi = ....tháng                         \(\frac{3}{4}\) giờ = ...phút

3 ngày = ....giờ                                    6 phút = ... giây

0,5 ngày = ...giờ                                  \(\frac{1}{2}\) phút = ...giây

3 ngày rưỡi = ...giờ                               1 giờ = ...giây

Hướng dẫn giải

- 1 năm = 12 tháng nên để đổi một số từ đơn vị năm sang đơn vị tháng ta chỉ cần nhân số đó với 12.

- 1 ngày =  24 giờ nên để đổi một số từ đơn vị ngày sang đơn vị giờ ta chỉ cần nhân số đó với 24.

- 1 giờ = 60 phút nên để đổi một số từ đơn vị giờ sang đơn vị phút ta chỉ cần nhân số đó với 60.

- 1 phút = 60 giây nên để đổi một số từ đơn vị phút sang đơn vị giây ta chỉ cần nhân số đó với 60.

 

Lời giải chi tiết

a) 6 năm = 72 tháng                         b) 3 giờ = 180 phút

4 năm 2 tháng =  50 tháng                    1,5 giờ = 90 phút

3 năm rưỡi = 42 tháng                          \(\frac{3}{4}\) giờ = 45 phút

3 ngày =  72 giờ                                    6 phút = 360 giây

0,5 ngày =  12 giờ                                 \(\frac{1}{2}\) phút = 30 giây

3 ngày rưỡi = 84 giờ                              1 giờ = 3600 giây

shoppe