Đăng ký

Bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

 Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy', \(\widehat{xOy} = 120^{0}\) . Tính \(\widehat{yOy'}\)

Hướng dẫn giải

Chú ý: hai góc kề bù là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ

Lời giải chi tiết

Hai góc xOy và yOy'  kề bù nên \(\widehat{xOy} +\widehat{yOy'}= 180^{0}\)

suy ra: \(\widehat{yOy'}= 180^{0} -\widehat{xOy} =180^{0}-120^{0}=60^{0}\)

shoppe