Đăng ký

Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Giả sử \(h(x) = 5 (x + 1)^3+ 4(x + 1)\)

Tập nghiệm của phương trình \(h’’(x) = 0\) là:

A. \([-1, 2]\)                            B. \((-∞, 0]\)                   

C. \({\rm{\{ }} - 1\} \)                             D. \(Ø\)

Hướng dẫn giải

Tính \(h''(x)\) và giải phương trình \(h''(x)=0\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(h’(x) = 15 (x + 1)^2+ 4 \)

\(⇒ h’’(x) = 30(x + 1)\)

Vậy \(h’’(x) = 0 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = -1\)

Chọn đáp án C.