Đăng ký

Bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Nếu \(f(x) = sin^3 x+ x^2\) thì \(f''({{ - \pi } \over 2})\) bằng:

A. \(0\)                   B. \(1\)                   C. \(-2\)                    D. \(5\)

Hướng dẫn giải

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số \(f(x)\) sau đó tính \(f''\left( {\dfrac{\pi }{2}} \right)\)

Lời giải chi tiết