Đăng ký

Bài 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

 Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm \(\frac{3}{5}\) của 13,21 và \(\frac{5}{3}\) của 7,926 mà không cần tính toán.

Hướng dẫn giải

\(\frac{3}{5}\) của 13,21 bằng \(\frac{3.13,21}{5}\) = (13,21 . 3) : 5

Vậy theo đầu bài \(\frac{3}{5}\) của 13,21 bằng 7,926.

Ngược lại, \(\frac{5}{3}\) của 7,926 bằng

\(\frac{5}{3}.7,926 = \frac{5}{3}.\frac{{39,63}}{5} = \frac{5}{3}.\frac{{13,21.3}}{5} = \frac{5}{3}.\frac{3}{5}.13,21 \)

                \(= 13,21\)

Vậy \(\frac{5}{3}\) của 7,926 bằng 13,21.


shoppe