Đăng ký

Bài 1 trang 94 SGK Toán 5

Đề bài

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là \(a\) và \(b\), chiều cao \(h\):

a) \(a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm\).

b) \(a = {2 \over 3}m;\,b = {1 \over 2}m;\,h = {9 \over 4}m\).

c) \(a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m\).

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

     \(S = {{\left( {a + b} \right) \times h} \over 2}\)

trong đó S là diện tích; a,b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Diện tích của hình thang là:

a) \({{\left( {14 + 6} \right) \times 7} \over 2} = 70\,\,(c{m^2})\)

b) \({{\left( {{2 \over 3} + {1 \over 2}} \right) \times {9 \over 4}} \over 2} = {{21} \over {16}}=1,3125 \;(m^2)\)

 c) \({{\left( {2,8 + 1,8} \right) \times 0,5} \over 2} = {{23} \over {20}}=1,15\,\,({m^2})\)

shoppe