Đăng ký

Bài 1 trang 80 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

\(4\tfrac{1}{2}\);         \(3\tfrac{4}{5}\);          \(2\tfrac{3}{4}\);         \(1\tfrac{12}{25}\).

Hướng dẫn giải

Viết hỗn số đã cho dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân, sau đó viết dưới dạng hỗn số.

Lời giải chi tiết

\(4\frac{1}{2}=4\frac{5}{10}= 4,5;\)                          \(3\tfrac{4}{5}=3\tfrac{8}{10}= 3,8;\)   

\(2\tfrac{3}{4}= 2\tfrac{75}{100} = 2,75; \)                     \(1\tfrac{12}{25} = 1\tfrac{48}{100}= 1,48.\)

shoppe