Đăng ký

Bài 1 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

a) \(3m\, 6dm\);                b) \(4dm\);

c) \(34m\, 5cm\);               d) \(345cm\) .

Hướng dẫn giải

a) \(3m\, 6dm = 3 \dfrac {6}{10}m =3,6 m \); 

b) \(4dm =  \dfrac {4}{10}m =0,4 m \); 

c) \(34m\, 5cm = 34 \dfrac {5}{100}m =34,05 m \); 

d) \(345cm =300cm + 45cm = 3m\, 45cm \)\(= 3 \dfrac {45}{100}m =3,45 m \).

shoppe