Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 153, 154 SGK Toán 3

Đề bài

1. Viết vào ô trống theo mẫu:

Cạnh hình vuông

3cm

5cm

10cm

Chu vi hình  vuông

3 x 4 = 12(cm)

 

 

Diện tích hình vuông

3 x 3 = 9 (cm2)

 

 

Cạnh hình vuông

3cm

5cm

10cm

Chu vi hình  vuông

3 x 4 = 12(cm)

 

 

Diện tích hình vuông

3 x 3 = 9 (cm2)

 

 

2. Một tờ  giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng – ti – mét vuông ?

3. Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Hướng dẫn giải

1.

Cạnh hình vuông

3cm

5cm

10cm

Chu vi hình  vuông

3 x 4 = 12(cm)

5 x 4 = 20 (cm)

10 x 4 = 40

(cm)

Diện tích hình vuông

3 x 3 = 9 (cm2)

5 x 5 = 25 (cm2)

10 x 10 = 100(cm2)

Cạnh hình vuông

3cm

5cm

10cm

Chu vi hình  vuông

3 x 4 = 12(cm)

5 x 4 = 20 (cm)

10 x 4 = 40

(cm)

Diện tích hình vuông

3 x 3 = 9 (cm2)

5 x 5 = 25 (cm2)

10 x 10 = 100(cm2)

2.

Đổi: 80mm = 8cm

Diện tích tờ giấy là :

8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 cm2

3. 

Cạnh hình vuông là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

5 x 5 = 25(cm2)

Đáp số: 25 cm2

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe