Đăng ký

Bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 3

Đề bài

1. Điền dấu <, >, = vào ô trống:

a) 1942….998                           b)  9650…9651

    1999…2000                               9156….6951

    6742….6722                              1965….1956

    900 + 9…9009                           6591…6591

2. Điền dấu <, >, = vào ô trống:

a)1 km ..985m                          b)60 phút…1 giờ

   600 cm…6m                             50 phút….1 giờ

   797mm…1m                            70 phút…1 giờ

3. 

a) Tìm số lớn nhất trong các số : 4375, 4735, 4537, 4753.

b) Tìm số bé nhất trong các số : 6091, 6190, 6901, 6019.

Hướng dẫn giải

1.

a) 1942 > 998                          b)  9650 < 9651

   1999 < 2000                            9156 > 6951

   6742 > 6722                           1965  > 1956

   900 + 9 < 9009                      6591 = 6591

2. 

a) 1 km > 985 m (vì 1 km = 1000m , mà 1000m > 985 m)

   600 cm = 6 m

   979 mm < 1 m (vì 1 m = 1000 mm, mà 797 mm < 1000 mm)

b) 60 phút = 1 giờ

   50 phút < 1 giờ

   70 phút > 1 giờ

3. 

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 4753

b) Số bé nhất trong các số đã cho là: 6019

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào