Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 3

Đề bài

1. Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

2. Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi \({1 \over 6}\) số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ ?

3. Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

4.Tính (theo mẫu).

Mẫu:  gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47

15 x 3 = 45; 45 + 47 = 92

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25;

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5;

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37.

Hướng dẫn giải

1. 

Cách 1 :

Lúc đầu số ô tô còn lại là :

45 – 18 = 27 (ô tô)

Lúc sau số ô tô còn lại là :

27 – 17 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô

Cách 2 :

Cả hai lần có số ô tô rời bến là :

18 + 17 = 35 (ô tô)

Số ô tô còn lại là :

45 – 35 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô

2. 

Số thỏ bác An đã bán là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Số thỏ còn lại là:

48  - 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ

3. Có thể nêu bài toán như sau:

Lớp 3A có số học sinh giỏi là 14 bạn, có số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số học

sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu?

Giải:

Số học sinh khá của lớp 3A là:

14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

14 + 22 = 36 (bạn).

4. 

a)     12x 6 = 72 ;     72 – 25 = 47

b)    56 : 7 = 8  ;      8 – 5 = 3

c)     42 : 6 = 7 ;      7 + 37 = 44.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào