Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 3

Đề bài

1. Tính (theo mẫu):

2. Đặt tính rồi tính:

a) 15273 : 2         b) 18842 : 4;          c) 36083 : 4

3. Một kho chứa 27280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng \(\frac{1}{4}\) số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki-lô-gam?

4. Tính nhẩm:

Cách làm: 12000 : 6 =

Nhẩm : 12 nghìn : 6 = 2 nghìn

Vậy 12000 : 6 = 2 000

15000 : 3 =

24000 : 4 =

56000 : 7 =

Hướng dẫn giải

1. 

2. 

3. 

Số thóc nếp trong kho là:

27280 :  4 = 6820 (kg)

Số thóc tẻ trong kho là:

27280 – 6820 = 20460 (kg)

Đáp số: 20460 kg

4. 

Học sinh nhẩm theo mẫu và ghi kết quả như sau:

15000 : 3 = 5000

24000 : 4 = 6000

56000 : 7 = 8000

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe