Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3

Đề bài

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính :

a) 1023 x 3                           b) 1212 x 4

    1810 x 5                               2005 x 4

3. Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch?

4. Tính nhẩm

a)  2000 x 2 =

    4000  x 2 =

     3000 x 3 =

b)  20 x 5 =

     200 x 5 =

     2000 x 5 =

Hướng dẫn giải

4. Cách làm : 2000 x 3 = ?

Nhẩm 2 nghìn x 3 = 6 nghìn

Vậy : 2000 x 3 = 6000

Lời giải chi tiết

1.

2.

3.

Số viên gạch xây bốn bức tường là :

1015 x 4 = 4060 (viên)

Đáp số: 4060 viên.

4. 

Học sinh nhẩm rồi ghi kết quả :

a)

2000 x 2 = 4000

4000  x 2 =8000

3000 x 3 = 9000

b)

20 x 5 = 100

200 x 5 = 400

2000 x 5 = 10 000

Hướng dẫn thêm : Có thể nhẩm như sau :

20 x 5 = ?

2 chục x 5 = 10 chục

20 x 5 = 100

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe