Unit 19: They're in the park - Họ ở trong công viên - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 19: They're in the park - Họ ở trong công viên được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 19 trang 58,59 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 1 Bài học 1 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. a  Are Nam and Quan here? Nam và Quân có ở đây không ạ? No, they aren't. They're in the park. Không, chúng không có ở đây. Chúng ở trong công viên. b  What are they doing? Họ đang làm gì? They're skating. Chúng đang trượt pata

Lesson 2 - Unit 19 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 2 Bài học 2 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a  Hello, Mai This is Linda. Xin chào Mai. Đây là Linda. I'm in Ho Chi Minh City. Mình ở Thành phô' Hồ Chí Minh. Oh, great! Ồ, tuyệt! b  What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? Thời tiết ở Th

Lesson 3 - Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: AI rAIny It's rainy today, AE skAtE  often skate in the park. BÀI 2. LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1.  rainy     2. skate AUDIO SCRIPT 1. i like rainy days. 2.  My sister and I skate in the

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 19: They're in the park - Họ ở trong công viên - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!