Unit 17: What toys do you like? - Bạn thích đồ chơi nào? - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 17: What toys do you like? - Bạn thích đồ chơi nào? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 17 trang 46,47 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 1 Bài học 1 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a   Do you like toys? Bạn thích đồ chơi không? Yes, I do. Vâng, mình có. b  What toys do you like? Bạn thích đồ chơi gì? I like ships. Mình thích thuyền. BÀI 2. POINT AND SAY. Chỉ và nói. a  What toys d

Lesson 2 - Unit 17 trang 48,49 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 2 Bài học 2 BÀI 1.  LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a Do you have any parrots? Bạn có con vẹt nào không? Yes, i do.  Vâng, mình có. b How many parrots do you have? Bạn có bao nhiêu con vẹt? I have five. Mình có năm con vẹt. BÀI 2. POINT AND SAY. Chỉ và n

Lesson 3 - Unit 17 trang 50,51 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Đọc và lặp lại CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE:  IE    kItE This is my kite. I        shIp I like ships.  BÀI 2. LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1. Kite    2. ships AUDIO SCRIPT 1. I have a new kite. 2. Do you like ships? BÀI 3. LET’S CHANT.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 17: What toys do you like? - Bạn thích đồ chơi nào? - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!