Unit 16: Do you have any pets? - Bạn có thú cưng nào không? - Tiếng Anh lớp 3 Mới

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Unit 16: Do you have any pets? - Bạn có thú cưng nào không? được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Lesson 1 - Unit 16 trang 40,41 SGK Tiếng Anh lớp 3

BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a  That's my dog. Đó là con chó của tôi. Wow! He's cute! Ồ! Nó thật dễ thương! b  Do you have any pets? Bạn có thú cưng vật nuôi nào không? Yes, I do. I have two dogs. Vâng, mình có. Mình có hai con chó. BÀI 2.  POINT AND

Lesson 2 - Unit 16 trang 42,43 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 2 Bài học 2 BÀI 1. LOOK, LISTEN AND REPEAT. Nhìn, nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: a  Where are my cats, Mum? Nhũng con mèo của con ở đâu vậy mẹ? They're over there, under the table. Chúng ở đàng kia, ở dưới cái bàn. b  Is the dog there with the cats, Mum? Con chó ở đó với những con mè

Lesson 3 - Unit 16 trang 44,45 SGK Tiếng Anh lớp 3

LESSON 3 Bài học 3 BÀI 1. LISTEN AND REPEAT. Nghe và lặp lại. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: O dOg Where is your dog? O  parrOt My parrot is in the garden. BÀI 2. LISTEN AND WRITE. Nghe và viết. CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ NGHE: 1. parrot         2. dog Audio script 1. Peter has a parrot. Peter có một con vẹt. 2. Nam

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Unit 16: Do you have any pets? - Bạn có thú cưng nào không? - Tiếng Anh lớp 3 Mới đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!