Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều - Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

C. Đúng được hiểu từ công thức T = {1 over f} A. Sai được hiểu từ công thức v = {{2pi .r} over T} B. Sai được hiểu từ công thức omega  = {{2pi } over T} D. Sai được hiểu từ công thức omega  = {{2pi } over T}

Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Chu kì của kim giây T =1 phút =60 s Gia tốc của điểm đầu kim giây eqalign{  & a = r{omega ^2} = r{left {{{2pi } over T}} right^2} = 0,025{left {{{2pi } over {60}}} right^2} cr&;;;= 2,{74.10^{ 4}}m/{s^2} cr} lOIGIAIHAY.COM

Bài 3 trang 43 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

T = 27,32 text{ ngày} =27,32.24.3600 s Gia tốc của Mặt Trăng eqalign{  & a = r{left {{{2pi } over T}} right^2} = 3,{84.10^8}{left {{{2pi } over {27,32.24.3600}}} right^2}  cr  & a = 2,{72.10^{ 3}}m/{s^2} cr}

Câu C1 trang 41 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trong chuyển động tròn đều , vận tốc của chất điểm chỉ không đổi về độ lớn còn phương của vận tốc luôn thay đổi, có nghĩa là chuyển động tròn đều có gia tốc.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều - Vật lý lớp 10 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!