Đăng ký

Dạng bài hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp - lý thuyết số phần tử của tập hợp

Số phần tử của tập hợp

Số phần tử của tập hợp A = { a, b, c, d } là n(A) = |A|=4

B={a, c, g, h, k} là n(B) = |B| =5

\(A\cap B ={a, c}\) là \(n( A \cap B) = | A \cap B | =2\)

\(A \cup B ={ a, b, c, d ,g, h, k }\) là \(n(A\cup B)=|A \cup B| =7\)

\(\)A\B ={b, d} là n(A \ B) = |A \ B|