Đăng ký

Dạng bài hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp - nắm vững lý thuyết chỉnh hợp

Chỉnh hợp: Cho A là một tập hợp gồm n phần tử, mỗi tập hợp con của A gồm \(k (1 \le k\le n)\)phần tử khác nhau và được sắp xếp theo một thứ tự nào đó gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử,kí hiệu \(A^k_n\), được tính theo công thức:

 \(A^k_n = n(n-1).(n-2).......(n-k+1) \)  (1)

\(A^k_n = \frac{n!}{(n-k)!}\) , \((1\le k \le n)\)                             (2)

Liên hệ giữa chỉnh hợp và tổ hợp:

 \(A^n_n = P_n = n!\)                                               (3)

shoppe