Đăng ký

Dạng bài hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp - nắm vững lý thuyết về hoán vị

Hoán vị: Kết quả của sự sắp xếp n phần tử khác nhau theo một thứ tự nào đó gọi là một hoán vị của n phần tử đó

Kí hiệu \(P_n\).Ta có công thức tinh như sau: 

\(P_n =n.(n-1)....2.1=n! ( n \in N^*)\)

Chú ý: Hoán vị vòng quanh:

Cho tập A gồm n phần tử: Một cách sắp xếp n phần tử của tập A thành một dãy kín được gọi là một hoán vị vòng quanh của n phần tử

Số các hoán vị vòng quanh của n phần tử là: \(Q_n = (n-1)!\)

shoppe