Đăng ký

Dạng bài hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp - lý thuyết quy tắc cộng tổ hợp

Quy tắc cộng

Quy tắc cộng cho công việc với nhiều phương án: Giả sử một công việc có thể tiến hành theo một trong k phương án, mỗi phương án có thể được thực hiển bởi \(n_i\) cách (i = 1,...., k). Khi đó công việc có thể thực hiện bởi \(n_1+n_2+....+n_k \)cách

Chú ý: nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của \(A \cup B\) là

\(|A \cup B|=|A|+|B|\)

            nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn bất kì thì số phần tử của\(A \cup B\) là

\(| A \cup B | = |A| +|B| - |A\cap B|\)

shoppe