Đăng ký

Dạng bài hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp - lý thuyết giai thừa

Giai thừa: Với n, p \(\in N\)

\(n! = 1.2.3....(n-1).n\)

Qui ước: \(0!=1\)

\(n!= (n-1)!n\)

\(\frac{n!}{p!} = (p+1)(p+2)....n \)(với n > p)

\(\frac{n!}{(n-p)!} = (n-p+1).(n-p+2)....n\)(với n>p)

shoppe