Đăng ký

Dạng bài hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp - nắm vững lý thuyết về tổ hợp

Tổ hợp: Cho A là một tập hợp gồm n phần tử, một tập con của A gồm k (\(0 \le k \le n\)) phần tử gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử, kí hiệu \(C^k_n\), được tính theo công thức: \(C^k_n = \frac{n!}{k!(n-k)!}\)

Ta có các tính chất sau:

  • \(C^k_n = C^{n-k}_n\)
  • \(C^k_n = C^{k-1}_{n-1} + C^k_{n-1} (0 <k<n)\)
  • \(C^0_n = C^n_n =1, C^1_n = C^{n-1}_n =n\)

* Công thức liên hệ giữa chỉnh hợp và tổ hợp: \(A^k_n = k! C^k_n\)

shoppe