Đăng ký

Giải câu 4 Trang 94 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Khi ba tải đối xứng, các vectơ quay của ba dòng điện trong ba tải hợp nhau các góc \(120^0\) (hình vẽ).

     Dòng điện trong dây trung hòa:

            \(\overrightarrow{I}=\overrightarrow{I_1}+\overrightarrow{I_2}+\overrightarrow{I_3}=\overrightarrow{I_{12}}+\overrightarrow{I_3}\)

     Áp dụng quy tắc hình bình hành cộng vectơ \(\overrightarrow{I_1}\) và \(\overrightarrow{I_2}\)

     Vì \(I_1=I_2\) nên hình bình hành là hình thoi có góc \(120^0.\)

     \(\Rightarrow I_{12}=2I_1 \cos \dfrac{\alpha}{2}=2I_1 \cos \dfrac{120^0}{2}=2I_1.\dfrac{1}{2}=I_1\)

     Suy ra: \(\overrightarrow{I}=\overrightarrow{I_{12}}+\overrightarrow{I_3}=\overrightarrow{0}\)(\(\overrightarrow{I_{12}}\) và \(\overrightarrow{I_3}\) đối nhau).