Đăng ký

Giải câu 3 Trang 93 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chứng minh: \(U_{dây}=\sqrt{3}U_{pha}\)

Vẽ giản đồ vectơ:

\(U_{01}=U_{02}=U_{03}\) là các biên độ của các hiệu điện thế pha.

Hiệu điện thế dây từ \(A_2\) đến \(A_1\) là: \(u_{dây}=u_2-u_1\)

\(\Rightarrow \overrightarrow{U_{0 dây}}=\overrightarrow{U_{02}}-\overrightarrow{U_{01}}\)

Áp dụng quy tắc hình bình hành để cộng vectơ.

Vì \(U_{02}=U_{01}\) nên hình bình hành là hình thoi, do đó:

\(U_{0 dây}=2U_{01} \cos \dfrac{60^0}{2}=U_{01}\sqrt{3}\)

Vậy \(U_{dây}=\sqrt{3} U_{pha}.\)

shoppe