Đăng ký

Giải câu 3 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1. \(_{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{A}\rightarrow _{7}^{13}{N}\)

2.  \(_{7}^{13}{N}\rightarrow _{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

3.  \(_{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{7}^{14}{N}\)

4. \(_{7}^{14}{N}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{8}^{15}{O}\)

5.  \( _{8}^{15}{O}\rightarrow _{7}^{15}{N}+_{Z}^{A}{X}\)

6. \(_{7}^{15}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

Hướng dẫn giải

1. \(_{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{A}\rightarrow _{7}^{13}{N}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khố:

\(12+A=13 \Rightarrow A=1\)

\(6+Z=7 \Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{1}^{1}{H}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{6}^{12}{C}+_{1}^1{}{H}\rightarrow _{7}^{13}{N}\)

2. \(_{7}^{13}{N}\rightarrow _{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(13=13+A \Rightarrow A=0\)

\(7=6+Z \Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{+1}^{0}{e}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{7}^{13}{N}\rightarrow _{6}^{13}{C}+_{+1}^{0}{e}\)

3. \(_{6}^{13}{C}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{7}^{14}{N}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(13+A=14 \Rightarrow A=1\)

\(6+Z=7\Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{1}^{1}{H}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{6}^{13}{C}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{7}^{14}{N}\)

4. \(_{7}^{14}{N}+_{Z}^{A}{X}\rightarrow _{8}^{15}{O}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(14+A=15\Rightarrow A=1\)

\(7+Z=8 \Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{1}^{1}{H}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{7}^{14}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{8}^{15}{O}\)

5. \( _{8}^{15}{O}\rightarrow _{7}^{15}{N}+_{Z}^{A}{X}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(15=15+A \Rightarrow A=0\)

\(8=7+Z\Rightarrow Z=1\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{+1}^{0}{e}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\( _{8}^{15}{O}\rightarrow _{7}^{15}{N}+_{+1}^{0}{e}\)

6. \(_{7}^{15}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{6}^{12}{C}+_{Z}^{A}{X}\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối:

\(15+1=12+A \Rightarrow A=4\)

\(7+1=6+Z \Rightarrow Z=2\)

Vậy \(_{Z}^{A}{X}=_{2}^{4}{He}\)

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{7}^{15}{N}+_{1}^{1}{H}\rightarrow _{6}^{12}{C}+_{2}^{4}{He}\)