Đăng ký

Giải bài 9 trang 12 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 14:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu : Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của mỗi học sinh.

Số các giá trị : 35

b) Bảng "tần số"

Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 1 3 3 4 5 11 3 5 N = 35

Nhận xét :

- Thời gian giải bài toán nhanh nhất : 3 phút

- Thời gian giải bài toán chậm nhất : 10 phút

- Số học sinh giải bài toán từ 7 đến 10 phút chiếm tỉ lệ cao.

 

shoppe