Đăng ký

Giải bài 6 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

Bảng 11                     

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập ra bảng "tần số".

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yêu thuộc khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?)

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu cần tìm hiều là số con của mỗi gia đình

Lập bảng "tần số"

Số con 0 1 2 3 4  
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

b) Nhận xét

- Số con của các gia đình trong thôn là từ 0 đến 4.

- Số gia đình có 2 con chiếm tỉ lệ cao nhất (17/30)

- Số gia đình có 3 con trở lên chỉ chiếm \(\dfrac{5}{30}.100\%\approx 16,6\%\)

shoppe