Đăng ký

Giải bài 7 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 12:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào chủ yếu).

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu : Tuổi nghề của mỗi công nhân.

Số các giá trị : 25

b) Lập bảng "tần số"

Tuổi nghề mỗi công nhân (x) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 1 3 1 6 3 1 5 2 1 2 N = 25

Nhận xét :

- Có 25 giá trị trong đó có 10 giá trị khác nhau ( tuổi nghề từ 1; 2;... đến 10 năm)

- Tuổi nghề thấp nhất là 1 năm.

- Tuổi nghề cao nhất là 10 năm.

- Giá trị có tần số lớn nhất : 4 

- Chưa thể kết luận được tuổi nghề của số công nhân "chụm" vào một khoảng nào.

shoppe