Đăng ký

Giải bài 7 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ta có thể viết số hữu tỉ

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

dưới các dạng sau đây

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm ví dụ

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn : 

- Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số có mẫu dương;

- Viết tử số của phân số thành tổng hoặc hiệu của hai số nguyên;

- Áp dụng : \(\dfrac{a\pm b}{c}= \dfrac{a}{c} \pm \dfrac{b}{c} ;\)

- Rút gọn phân số nếu có thể

Giải:

a) Ta có thể viết : \(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{(-1)+(-4)}{16}=\dfrac{-1}{16}+\dfrac{-4}{16}=\dfrac{-1}{16}+\dfrac{-1}{4} ;\)

b) Ta có thể viết : \(\dfrac{-5}{16}=\dfrac{6-11}{16}=\dfrac{6}{16}-\dfrac{11}{16}=\dfrac{3}{8}-\dfrac{11}{16} .\)

shoppe