Đăng ký

Giải bài 10 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Giải bài 10 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy tính giá trị A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Cách 1 : Trước hết, tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc.

Cách 2: Bỏ ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Với mọi x, y \(\in\) Q thì -(x + y - z) = - x  - y + z.

Nhóm các số hạng có cùng mẫu số với nhau.

Giải: 

Cách 1 :

\(A = (6-\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2})-(5+\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2})-(3-\dfrac{7}{3}+\dfrac{5}{2})\)

    \(=(\dfrac{36}{6}-\dfrac{4}{6} + \dfrac{3}{6})-(\dfrac{30}{6}+\dfrac{10}{6}-\dfrac{9}{6})-(\dfrac{18}{6}-\dfrac{14}{6}+\dfrac{15}{6})\)

    \(= (\dfrac{36-4+3}{6})-(\dfrac{30+10-9}{6}) - (\dfrac{18-14+15}{6})\)

    \(= \dfrac{35}{6}-\dfrac{31}{6}-\dfrac{19}{6}= \dfrac{-15}{6}=\dfrac{-5}{2}=-2\dfrac{1}{2}.\)

Cách 2 : 

\(A = (6-\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2})-(5+\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2})-(3-\dfrac{7}{3}+\dfrac{5}{2})\)

    \(= 6- \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} -5 -\dfrac{5}{3} + \dfrac{3}{2}-3 + \dfrac{7}{3}-\dfrac{5}{2}.\)

    \(= (6-5-3) -(\dfrac{2}{3} +\dfrac{5}{3} - \dfrac{7}{3}) + ( \dfrac{1}{2}+ \dfrac{3}{2} - \dfrac{5}{2})\)

     \(= -2-0-\dfrac{1}{2} = -2\dfrac{1}{2}.\)