Đăng ký

Giải bài 6 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính:

Giải bài 6 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a)  \(\dfrac{-1}{21}+\dfrac{-1}{28}=\dfrac{-4}{84}+\dfrac{-3}{84}=\dfrac{-4+(-3)}{84}=\dfrac{-7}{84}=\dfrac{-1}{12}\) ;

b) \(\dfrac{-8}{18}-\dfrac{15}{27}=\dfrac{-4}{9}-\dfrac{5}{9}=\dfrac{(-4)-5}{9}=\dfrac{-9}{9}=-1\) ;

c) \(\dfrac{-5}{12}+0,75=\dfrac{-5}{12}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{(-5)+9}{12}=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}\)  ;

d) \(3,5-(\dfrac{-2}{7})=\dfrac{7}{2}-(\dfrac{-2}{7})=\dfrac{49}{14}-(\dfrac{-4}{14})=\dfrac{53}{14}=3\dfrac{11}{14}\).